Earth Hour 2016 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Earth Hour 2016

Lördagen den 19 mars 2015 klockan 20.30 – 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.

 

Nynäshamns naturskola information om Earth Hour  

 Klimatbroschyren  

 

Läs mer om vad som händer på www.nynashamn.se/earthhour 

Vad tummar du på?

I samband med Earth Hour kan vi utmana oss själva och varandra under v 13. Genom att i klassrummet eller i en av skolans korridorer sätta upp flera stora vita papper eller ett stort papper från rulle kan eleverna tumma på olika saker de ska göra för klimatet med hjälp av vattenfärg. En möjlig utgångspunkt är att utgå från de fyra Panda-filmerna som finns på WWF och därefter diskutera och tumma på olika saker. Ett exempel är att tumma på att jag ska släcka mitt rum när jag går ut därifrån. Se separat fil för er som vill ha några förslag på tumbara löften att sätta upp på väggen. 

 

Filmerna har olika teman: bilen biffen, bostaden och börsen. Se filmer.

Se mer info och handledningar för äldre elever och för yngre elever och förskola på WWF:s hemsida. Se också Naturskyddsföreningens satsning Energifallet.

Till WWF:s officiella Earth Hour-sida.

 

Nynäshamns Naturskola i samarbete med Nynäshamns kommun och Energi- och klimatrådgivningen.

 

 

Koppling mellan Earth Hour och styrdokumenten

 

Nynäshamns kommuns miljömål 2010-2016 (rev 2013)

 

Energi (utdrag)

1. Det totala utsläppet av växthusgaser ska minska med 25 % till år 2020 med 2006 som basår. 

2. Energiåtgången per invånare ska effektiviseras genom att minska energianvändningen med minst 20 % till 2020 med år 2009 som basår.

4. Kommunens verksamheter och helägda bolag använder Bra miljövalmärkt el eller motsvarande innan år 2016. 

6. Kollektivtrafikresandet i kommunen ska öka med minst 20 % till 2015 jämfört med 2008. 

7. Gång och cykeltrafiken ska underlättas genom en utbyggnad av gång- och cykelbanorna i kommunen med minst 80 procent till år 2016 jämfört med år 2008. 

8. Andelen barn som går eller cyklar till skolan ska öka med 20 procent och andelen barn som skjutsas med bil ska minska med 20 procent till 2015 med 2006 som basår.

________________________________________________________________________

 

Lgr 11

Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden, här ingår bl.a:

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

 ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. …Genom ett miljöperspektivfår de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 Kapitel 2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Ett av målen är att varje elev;

”• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

 2.2Kunskaper

Mål (några exempel)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

2015-03-11 08:42:02