Obligatoriska Särskolan 


SENASTE DOKUMENT


LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Obligatoriska Särskolan

Obligatoriska Särskolan
Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två delar, grundsärskola och träningsskola.
Vi arbetar i arbetslag där vi tillsammans ansvarar för de klasser som är knutna till arbetslaget.Vi har små klasser och specialutbildad personal. Miljön och läromedlen är speciellt anpassade efter elevens behov.
 
VI VILL aktivt utforma vår verksamhet utifrån de grundläggande demokratiska värderingar
som beskrivs i läroplanen. ALLA SOM VERKAR I SÄRSKOLAN skall känna aktning för
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. TILLSAMMANS
SKALL VI som arbetar i särskolan verka för en jämställd och rätt vis skola där alla har en
plats och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
VI VILL att alla elevernas kunskaper skall fördjupas och utvecklas som en förberedelse för
ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.
VI VILL förverkliga detta genom att särskolans verksamhet genomsyras av en pedagogik
som tar hänsyn till elevernas utvecklingsnivå, ålder, specialbegåvning och erfarenhet.
Därför skall innehållet i verksamheterna
• präglas av en pedagogik som utgår från elevernas nyfikenhet och lust att lära
• är meningsfull och lustfylld
• är konkret och uppfattas med alla sinnen
• sker i små etapper
• tränar och befäster färdigheter
• sker i anpassat tempo
• ger eleverna ökat ansvar
• behandlar pojkar och flickor likvärdigt
För att genomföra detta
• har arbetslagen fått ett stort ansvar och därmed möjlighet att utforma och utveckla sin
verksamhet/er.
• har organisationen en gemensam övergripande kompetensutvecklingsplan
• ska elevernas ges möjlighet att påverka och aktivt medverka i planeringen av sitt
lärande och utveckling.
• ska föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att medverka i planeringen av elevernas
lärande och utveckling samt ett aktivt deltagande i skolans verksamheter.
Prioriterade områden under läsåret 2008/2009
utarbeta ett gemensamt synsätt, språkval och förhållningssätt för likvärdig
bedömning
utveckla samverkan och integrering med grund- och gymnasieskolan utifrån
särskolans elevers förutsättningar
kompetensutveckling: kommunikation och förhållningssätt
 

2009-03-02 14:33:55