Miljö och hälsa 


SENASTE DOKUMENT


LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Miljö och hälsa

Miljö och hälsa

Miljö och hälsa omfattar områden som miljömålsarbete, miljöövervakning, miljö- och hälsoskydd.

Riksdagens femton övergripande miljökvalitetsmål utgör riktmärke för allt miljöarbete i landet. I länet har miljömålen konkretiserats och kompletterats med ett antal länsspecifika miljömål.

Den regionala miljöövervakning har som syfte att bedöma hotbilder och beskriva miljösituationen i länet. Resultaten används bland annatför att följa upp de regionala miljömålen.

Inom miljöskydd hanteras arbetet med länets miljöpåverkande verksamheter. Arbetet omfattar prövning och tillsyn enligt miljöbalken av de större verksamheterna i länet, till exempel industrier, flygplatser och vattenverksamheter, samt inventering och riskbedömning av förorenade områden.

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Arbetet omfattar rådgivning, samordning och uppföljning/utvärdering av kommunernas tillsynsverksamhet.
 

2009-03-02 17:55:05