SENASTE DOKUMENTHÅLLBAR UTVECKLINGEarth Hour 2018 24 mars
Naturskolan
Lördagen den 24 mars 2018 klockan 20.30 – 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen. Läs mer om vad som händer i kommunen på www.nynashamn.se/earthhour Teaterföreställningar


Upptäck ekosystemtjänster i Svenska naturen
CNV
Våra skogar, hav, sjöar, fjäll och andra ekosystem är inte bara trevliga att vistas i. De bidrar också med en lång rad produkter och tjänster som är viktiga för vår välfärd och livskvalitet. Trots att dessa ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd är de ofta osynliga när vi fattar beslut i samhället. Vi tar tjänsterna för givna och tänker sällan på att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller och bin pollinerar grödor, eller på de hälsovinster som vi människor får av att vara i naturen. Att synliggöra ekosystemtjänster är ett sätt att visa att (och hur) vi människor är beroende av att naturens ekosystem fungerar. Samtidigt får vi en bild av vad vi tjänar på att stärka naturens gratisarbete, både idag och imorgon. Naturvägledning öppnar dörrar till en mångfald av miljöer som både kan erbjuda upplevelser och lära oss om nyttan med naturen Det här materialet är tänkt att inspirera och ge exempel på hur ekosystemtjänsterna kan synliggöras i den svenska naturen - ett fantastiskt rum för lärande och upplevelser. Med utgångspunkt i naturtyperna skogen, havet, sötvatten, fjällen, odlingslandskapet och staden ges exempel på hur naturvägledare kan kommunicera ekosystemtjänster till allmänheten, varvat med korta, tankeväckande betraktelser och övningar.


Hållbar konsumtion
Den ökade konsumtionen i världen visar idag en märkbar påverkan på klimatet. Begreppet hållbar konsumtion omnämndes första gången i samband med hållbar utveckling under Rio konferensen och i handlingsprogrammet Agenda 21 1992. Världens konsumtionsmönster hänger intimt samman med den globala naturresursförbrukningen/ naturresursuttaget och den ökade ekonomiska tillväxten. Tillväxt är inte ett tillstånd, utan en pågående förändringsprocess där både människor och miljö tar skada...


Naturens år
Nätverket Naturens år är ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänset 2015”.


Hållbar stad
Idag bedrivs undervisning utomhus på många varierande platser. Pedagoger vill ha bra platser i närområdet som kan stödja elevernas lärande och deras förståelse för kursinnehållet. Då väljer de platser/lärmiljöer efter flera faktorer exempelvis att platsen har ett natur- och landskapsinnehåll, en utformning och gestaltning samt är tillgänglig. Bra platser för undervisning behöver säkerställas av stadsplanerarna genom att höja grönområdenas kvalité utifrån ett läroplansperspektiv


Nynäshamns Naturskolas folder om hållbar utveckling
Varje elev som kommer till Nynäshamns Naturskola får en folder i form av ett vikt A4-papper att ta hem till sina föräldrar. Syftet med foldern är att informera föräldrarna om att deras barn har varit på naturskolan och att fotografier finns på Naturskolans hemsida. Då kan föräldrar och barn samtala om vad som hänt under dagen. Eleverna får på detta sätt en möjlighet att reflektera vilket är en mycket viktig del av lärandeprocessen. Även föräldrarna kan på detta sätt lära sig nya saker om det aktuella ämnet.


Vecka för hållbar konsumtion
Varför en hållbar konsumtions vecka i Nynäshamns kommun? I över 20 år har vi pratat om källsortering och kompostering, d.v.s. hur vi ska ta hand om alla sopor. Det är oftast sopsortering som nämns när vi pratar om att vara miljövänlig. Idag har nog de flesta förstått att det finns en koppling mellan hur mycket vi konsumerar och hur mycket avfall som produceras och att produktionen, av det vi konsumerar, påverkar miljö och människor. Samtidigt pratar ekonomerna om köpkraft och att få igång hjulen genom konsumtion. Kan man konsumera utan att det bildas avfall? Genom denna kampanj vill vi lyfta miljöfrågan till att handla om konsumtion och livsstil. Kampanjen är inspirerad av den köpfria dagen (Buy Nothing Day) med mottot Handla genom att inte handla som inrättades 1992 i Canada. Den infaller oftast den sista lördagen i november i samband med att julhandeln startar. Den köpfria dagen genomförs för att uppmärksamma att miljontals människor har en livskultur, som bygger på att shoppa nya saker. www.enkopfridag.se


Nynäshamns kommuns lokala miljömål
Fyra miljömålsområden
Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016 är ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Målen gäller för alla som agerar inom kommunens gränser, kommunens förvaltningar, liksom enskilda medborgare. Kommunens miljömål har sin grund i de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Syftet med miljömålen är att...


Energihandslaget på Viaskolan i Nynäshamn 2010
Inom energirådgivningen i Stockholmsregionen genomfördes vintern 2008/2009 ett pilotprojekt i Viksjöskolan i Järfälla kommun. Konkreta resultat från projektet i Järfälla är att skolan ska konverteras från ett ineffektivt luftburet värmesystem till ett vattenburet system. Energieffektiviseringsprojektet på Viaskolan i Nynäshamn tar avstamp i erfarenheterna från Viksjöskolan men med en annan inriktning, energieffektiviseringen ska här uppnås enbart genom beteendeförändningar hos brukarna.


Växternas kretslopp 40 övningar för årskurs 1-9.
Urbaniseringen pågår, vilket har förändrat människors livsmiljö. Det har inneburit att allt fler elever har färre kontakter med landsbygden och andra naturplatser, vilket har medfört att naturkontakten har förlorats. Idag behövs ett aktiv arbete att skapa naturkontakt med elever framförallt i urbana områden. Eftersom naturkänslan är en väsentlig aspekt i hållbar utveckling fodras det att alla är delaktiga och ansvarstagande. I strävan mot en hållbar utveckling och en vilja till handling har det här häftet vuxit fram för Nynäshamns lärare. Häftet är upplagt så att inledningen i kapitel 1 består av styrdokument, centrala begrepp, den pedagogiska tanken och hur häftet kan användas.


Grön flagg
Nynäshamns Naturskola har under många år arbetat med miljödiplomering för förskola och skola. För att komma vidare i arbetet är miljöcertifiering Grön Flagg ett bra alternativ. De som arbetar för att bli certifierade enligt Grön Flagg gör det från sin egen nivå och bestämmer sig för 3 mål att arbeta för under minst ett halvår. Arbetet dokumenteras och skickas till Håll Sverige Rent för bedömning.


Cykeln som förklaring till vad hållbar utveckling är
Hållbar utveckling är ett begrepp som är svårt att förklara. Använder man cykeln som förklaringsmodell kanske det blir enklare att förstå. Förklaringen är givetvis en förenkling men det är genom förenklingar som man får en första förståelse att utgå från. Sen kan man gå vidare för vidare fördjupning.
Cykeln uppfyller de tre kraven som ställs för att vi ska nå en hållbar utveckling. Cykeln ger inga utsläpp och belastar därför inte miljö och ekosystemen.


Brevlådan spricker
Hur mycket energi går det åt för tillverkning av direktreklam och hur många träd blir det? Denna handledning ska ge tips och idéer om hur man kan jobba med pappersförbrukning, reklam, skog och träd. Obs! Med övningar för ett helt år ute i skogen. Matematik, poesi, papperstillverkning och experiment mm.