www.nynashamnsnaturskola.se


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

BÖCKER

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute

 Boken släpptes 2014 och är skriven av Nynäshamns Naturskola i samarbete med Naturskolan i Lund. Den innehåller 350 sidor varav 30 sidor är kopieringsunderlag.

Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken och utmana sig själva när det gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen i förskola och förskoleklass.

I boken presenteras ca 150 aktiviteter där både barn och pedagoger utmanas i olika utsträckning. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i ögonblicket. Andra aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. De flesta aktiviteterna är möjliga att utföra på andra sätt än som de beskrivs här; det är barnen, pedagogerna, situationen, den samlade erfarenheten och platsen som avgör hur aktiviteterna utförs i slutänden.

De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok.

I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och reflektionsunderlag.

Arbetet med Leka och lära naturvetenskap och teknik ute började med en tankekarta utifrån citaten i läroplanenLpfö 98 (rev 2010)och det centrala innehållet i Lgr 11 för teknik och de naturorienterande ämnena i åk 1-3. Boken riktar sig både till förskola och till förskoleklass, men har under arbetets gång visat sig vara användbar även för åk 1-3.

Kanske kan boken fungera som en länk mellan förskola och skola inom dessa ämnen och bidra till ökad dialog och kontakt inför överlämnandet det år barnen fyller sex år.

Till Nynäshamns naturskolas kurser


Boken kan köpas på förlaget Outdoor Teachings hemsida.