SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


KLASSBESÖKLärarinformation och schema för läsåret 2024 - 2025
Vår tanke är att en dag på Naturskolan ska vara: en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta på ett undersökande sätt. en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen. en dag då vi integrerar olika ämnen i det aktuella temat och arbetar med det centrala innehållet och förmågorna i Lgr 22 inom olika ämnen. en dag som sår ett frö hos eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra hållbarhetsfrågor. en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få möjlighet att visa nya oupptäckta sidor.


Det centrala innehållet i Lgr 11 Det centrala innehållet i Lgr 11
som klasserna arbetar med när de har en naturskoledag (inklusive förarbete och efterarbete) med Nynäshamns Naturskola.


Småkryp och biologisk mångfald för årskurs 1 Småkryp och biologisk mångfald för årskurs 1
Denna dag letar vi efter småkryp med hjälp av håvar, förnasåll och naturligtvis småkrypssugen.


Däggdjurens sinnen för åk 2 Däggdjurens sinnen för åk 2
Syftet med detta tema är att eleverna ska få lära känna några vanliga och några mindre vanliga svenska däggdjursarter. Under dagen fokuserar vi på älgen, vildsvinet, rådjuret, haren, räven, lodjuret och vargen. Med hjälp av sina egna sinnen får eleverna uppleva dessa däggdjur och de får möjlighet att jämföra sina egna sinnesorgan med djurens.


Forntida teknik för årskurs 3 Forntida teknik för årskurs 3
Historia är ett ämne som ofta riskerar att bli för abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i en annan tid och det är svårt att förstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Historia fascinerar de flesta av oss men vår syn på hur människor hade det förr blir ganska torftig när vi läser om det i historieböcker


Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4 Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4
Huvudsyftet med dagen är att skapa situationer där eleverna får möjlighet att samarbeta kring konkreta uppgifter utomhus inom ämnena matematik och idrott och hälsa samtidigt som aktiviteterna blir underlag för diskussioner kring skolans värdegrund. Att göra det i åk 4 är angeläget eftersom eleverna ibland fått nya klasskamrater samtidigt som de fått ny lärare. Uppgifterna är utformade för lärande med utgångspunkt från skolans värdegrund och uppdrag och det centrala innehållet inom ämnena idrott och hälsa och matematik.


Elden för årskurs 5 Elden för årskurs 5
Vilken betydelse hade elden förr och vilken betydelse har den idag? Hur gör man upp eld utan modern teknik och hur eldar man ute säkert? Denna dag bygger på problembaserad inlärning och säkerhetstänkande ute i skogen. Naturskolan beställer skriften "En olycka händer så lätt" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den skickas i klassuppsättningar ut till alla klasser i åk 5 via internposten adresserad med klassens namn.


Enkla maskiner och energi för åk 6
Det du vinner i kraft förlorar du i väg Enkla maskiner och energi för åk 6
För att eleverna ska få ut så mycket av dagen som möjligt behöver de vara förberedda. Beroende av vad eleverna gjort tidigare i skolan kommer klasserna att förbereda på olika sätt. Eftersom temat berör flera ämnen: NO, teknik, matematik, samhällskunskap, historia och hållbar utveckling passar det bra med samarbete mellan klasslärare (livsstilsfrågor, samhällsutveckling, historia, matematik), NO-lärare (energi, fotosyntes, förbränning) och tekniklärare (fossilfri teknik, enkla maskiner). Då ökar möjligheten för ett lärorikt för- och efterarbete med eleverna.


Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9 Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9
I avloppsvåtmarken Alhagen mäter vi bland annat ammoniumhalten i de olika dammarna och inventerar olika bottendjur som indikerar syrebrist.


Tacofredag utan bin åk 7 Tacofredag utan bin åk 7
Detta är ett ämnesövergripande tema från Naturskyddsföreningen som vi tänker att lärare i åk 7 kan erbjuda sina elever eftersom Naturskolan för närvarande inte har naturskoledagar för denna årskurs. Anledningen till att vi valt just detta tema är att det är mycket angeläget och viktigt för framtiden att öka kunskapen om pollinering som en av naturens ekosystemtjänster. Av de 17 globala målen handlar nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Att arbeta med detta tema är ett sätt att belysa dessa två mål.


Globala målen för åk 8 Globala målen för åk 8
Det här temat riktar sig till lärare i SO och /eller NO i åk 8. Syfte Kunskaper vi vill att eleverna ska ha efter temat: Att de känner till de globala målen. Förstår att vi står inför en klimatkris som måste åtgärdas både på lokal som global nivå. Att klimatkrisen påverkar mer än vädret. Klimatförändringar påverkar oss alla och på flera olika nivåer. Hur kommunen jobbar med frågorna i dagsläget och vad som måste förbättras. Möjligheter som individ att påverka sin omgivning och utveckla nya vanor. Källkritik och vikten av vetenskap.


Haren för förskoleklass Haren för förskoleklass
Med detta tema vill vi fokusera på två arter, skogsharen och fältharen med tyngdpunkten på den förstnämnda. I temat får skogsharen representera de svenska däggdjurens förmåga att anpassa sig till de olika årstiderna med exempel på olika strategier för att överleva. Skogsharen får också bli en representant för alla de djur som påverkas av klimatförändringarna.