SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


GÅRDAR

Nynäshamns Naturskola har drivit gårdsutveckling på ett strukturerat sätt sedan 2001. Här kan du läsa om utveckling av skolgårdar och förskolegårdar i Nynäshamns kommun. Nedan finns projektbeskrivningar och dokumentationer men också kortare beskrivningar av enstaka åtgärder som gjorts på olika ställen.Kriterier för en bra gård - SPRING 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Läs på nästa sida kriterier för en bra gård på förskolan och skolan utifrån SPRING kriterierna.


Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan
Inspirationsträffär, utbildning, nätverk och handledning 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande plan avser kompetensutveckling för användning av gården som pedagogisk resurs med inriktning mot NO, teknik och matematik för förskolorna i Nynäshamns kommun och gäller perioden ht 2012 till och med vt 2016.


Arbetsmiljö - säkerhet - utemiljörond
Förskola och skola 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Den årliga arbetsmiljö-, säkerhets- och utemiljöronden syftar till att ge en bild över de allvarligaste riskerna som finns i verksamheten och därmed lägga grunden för att vi arbetar med rätt saker för att säkerställa en god arbetsmiljö, en trygg skola och hälsofrämjande utemiljö. Arbetsmiljöronden följer Boverket allmäna råd. Boverket fick ett regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö.


Dokumention av SPRING projeket 2008 - 2011 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet. De har varit intresserade av hur det går till när en folkhälsoinsats, baserad på forskningsresultat, genomförs i en kommun. SPRING har ingått som en del i ett större internationellt projekt som kallas Kidscape.


Rörelseparken vid Vanstaskolan 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Eleverna på Vanstaskolan hade länge önskat en så kallad motorikbana vilket också framkom under SPING-projektet.
Eftersom SPRINGprojektet har präglats av en demokratisk arbetsgång tog Nynäshamns Naturskola fram en ritning över en rörelsepark som skulle läggas på en plan gräsyta på Vanstaskolans gård. Nu finns även en pedagogiskt lärar handledning hur man kan använda rörelseparken.


SPRING Skugga Pedagogik Rörelse I Natur o Gårdsmiljö 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Projektledare: Nynäshamns naturskola

Syftet med SPRING är att utforma utemiljöer vid förskolor och skolor som stimulerar till fysisk aktivitet, skyddar mot skadlig UV-strålning och ökar koncentrationsförmågan hos barnen, samt använda utemiljöerna i pedagogiken.
Det långsiktiga målet med projektet är att det ska integreras i ordinarie verksamhet i kommunen, att de aspekter som SPRING bygger på ska tas i beaktande då nya förskolor byggs och när underhåll av förskolegårdar och skolgårdar genomförs. Detta ska uppnås genom att projektet skapas inom ordinarie verksamhet med samverkan mellan kommunens förvaltningar.
SPRING påbörjas vråterminen 2008 och pågår till och med 2010.


Skol-och förskolegårdsprojektet 2001-2006 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Nynäshamns Naturskola arbetar för att skolornas och förskolornas gårdar ska utvecklas på ett positivt sätt för både barn och elever men också för pedagogerna.
Förskolegårdsprojektetpåbörjades på initiativ av förskolornas miljöombud 2001. Syftet med projektet är att utveckla förskolegårdarna inom Nynäshamns kommun så att de kan bidra till att barnen får nära naturupplevelser och ökad kunskap om ekologi, kretslopp, växter och djur.


Skol- och förskolegårdar 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Förskolegårdsprojektet startade februari 2001 på initiativ av förskolornas miljöombud och pågick t.o.m. 2003. 2004 startades det nya förskole/skolgårdsprojektet som ska pågå t.o.m. 2006. Läs projektbeskrivningen nedan.


Rörelsepark på Svandammsskolan 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Hösten 2013 byggs en ny rörelsepark på Svandammsskolan. Skolan är en F-6 skola. Eleverna kommer att hjälpa till att skotta sand, lägga plattor som sen ska målas. Vi kommer att ta ut elevgrupper om 5 st åt gången som under de här 2 veckorna kommer att hjälpa till. På slöjden kommer det att tillverkas "hattbrädor" som man hattar med som en skateboard utan hjul. Under hösten kommer elever och lärare att testa banan och utveckla olika kamratbanor samt äventryrsbanor. Under våren 2014 kommer allt att sammanställas. Svandammskolans rörelsepark 2013


Rörelse och lärande, artikel oktober 2014
Rörelseparker på två skolgårdar i Nynäshamns kommun
På Vanstaskolan, en F-9-skola fanns en tom gräsmatta. Eleverna i de lägre årskurserna hade som högsta önskan att få en motorikbana på sin skolgård. Motorikbana passade med ett av projektets mål som ju var att öka den fysiska aktiviteten. Det beslutades att gå eleverna till mötes med de begränsade ekonomiska medel som fanns. För att öka måluppfyllelsen ytterligare breddade vi arbetet med motorikbanan och påbörjade arbetet med en rörelsepark istället. Tanken var att både öka den fysiska aktiviteten i den fria leken men också att kunna utnyttja parken för lärande inom framförallt matematik.


Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn
Utvärdering av implementeringsprocess 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
I Nynäshamns kommun initierades år 2008 folkhälsoprojektet SPRING (Skugga, Pedagogik och Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) som bygger på kriterier över hälsofrämjande förskolemiljö enligt ovan nämnda studier. Denna studie ämnar utvärdera implementeringsprocessen av SPRING med kvalitativ och kvantitativ metod. Med teoristyrd tematisk analys har textmaterial bearbetades och samtliga nödvändiga faktorer för policyförändring utifrån teorin Policy Streams Approach identifierades och förklarar interventionens framgång. Kvantitativ data har samlats in och analyserats för att bedöma implementeringseffekten utifrån kriterier för en bra utemiljö (yta, topografi, grönska integrerad i lek). Förskolemiljöerna har uppgraderats utifrån kriterier för en bra utemiljö men SPRING’s långsiktiga effekter har inte kunnat fastställas än


Breddals förskolas vattentrappa 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
I september 2004 byggde Breddals förskola i samarbete med Nigel Wells och föräldrar en vattentrappa i en slänt på gården. Den byggdes med hjälp av betong, stenar, leca-block, armeringsjärn, höns/kycklingnät, slangar, pump, "dammlucka" mm. Nästan tio år efter att den byggdes används den fortfarande flitigt av barnen.