Växternas kretslopp 40 övningar för årskurs 1-9. 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

HÅLLBAR UTVECKLING

Växternas kretslopp 40 övningar för årskurs 1-9.

Växternas kretslopp 40 övningar för årskurs 1-9.

Urbaniseringen pågår, vilket har förändrat människors livsmiljö. Det har inneburit att allt fler elever har färre kontakter med landsbygden och andra naturplatser, vilket har medfört att naturkontakten har förlorats.

Idag behövs ett aktiv arbete att skapa naturkontakt med elever framförallt i urbana områden. Eftersom naturkänslan är en väsentlig aspekt i hållbar utveckling fodras det att alla är delaktiga och ansvarstagande. I strävan mot en hållbar utveckling och en vilja till handling har det här häftet vuxit fram för Nynäshamns lärare.

Häftet är upplagt så att inledningen i kapitel 1 består av styrdokument, centrala begrepp, den pedagogiska tanken och hur häftet kan användas. Styrdokumenten som läroplanen och miljökvalitetsmålen och centrala begrepp som hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling beskrivs. Det gör att läsaren får en förståelse för det bakomliggande uppdraget till växternas kretslopp.

Den pedagogiska/didaktiska tanken utgörs av fem steg, där de fyra första är Naturskoleföreningens grundtankar om framtidstro. Stegen är samlade i konceptet ”att finna stigen”, som innebär Upplevelser med alla sinnen, Upptäckter av mångfalden, Förståelse av sambanden i naturen och Insikter av kunskaper om naturens kretslopp. I det här häftet har lagts till ett femte steg Handling, vilket innebär att ha kompetens och insikt att vilja agera.

I avsnittet: Hur häftet kan användas finns bland annat gruppindelningsförslag.

Kapitel 2 handlar om upptäckter, upplevelser och förståelse för växternas livscykel. De olika avsnitten följer växternas år eller odlingsföljden Fröer, Växter, Träd, Pollinering, Jord, Fröspridning. Kapitlet avslutas med lektionsförslag utomhus under året för årskurs 1-3, 4-6 och 6-9.

I kapitel 3 diskuteras och ges förslag hur lärare kan gå vidare med undervisning runt insikter och handling. Att skaffa sig en förståelse av upplevelser och upptäckter är en del i lärande för hållbar utveckling. Förståelsen måste även sättas i ett större sammanhang, vilket kräver samtal om tankar och värderingar om den närliggande eller globala miljön. Insikter är att bli medveten om att förståelsen samverkar med yttre förhållanden, som kan bana väg för eget agerande. Tre viktiga samtal runt växternas kretslopp i ett större perspektiv tas upp i kapitlet. Det första rör maten och bondens roll i landskapet med frågor: Vad är ekologisk odling? Hur påverkas jordbruket av matproduktionen? Det andra samtalet handlar om ekologiska fotavtryck med frågor som Vad är ekologiska fotavtryck? Hur hänger fotavtrycket samman med biologisk mångfald?
Ett tredje samtal åskådliggör biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Frågorna här berör Vad är ekosystemtjänster? Vilka ekosystemtjänster är direkt involverade i matproduktionen? Vid varje fråga ges en kort överblick och sedan ges förslag till läraren att läsa vidare på någon av de länkade webbsidorna. Några förslag ges på aktiviteter i samband med samtalen.

Förhoppningsvis finns lust och inspiration att sätta igång med temat växternas kretslopp kopplat till de stora viktiga framtidsfrågorna.
 

2010-08-19 08:41:18