Äventyrspedagogik 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik
Nynäshamns Naturskola engagerade Mårten Tufvesson, fritidspedagog på Viaskolan i Nynäshamn, till att dokumentera sitt arbete med äventyrspedagogik. Vi ser äventyrspedagogiken som ett sätt att lära in ute på. Det vill säga ytterligare ett sätt att använda utemiljön som lärmiljö i arbetet med det centrala innehållet i läroplanen.  Med utgångspunkt från läroplanen kan vi skapa tillfällen där eleverna får lära med flera sinnen, använda teoretiska kunskaper i nya situationer, uppleva naturen och använda hela kroppen.

Mårten Tufvesson gick utbildningen äventyrspedagogik 15 hp vid Luleås tekniska universitet 2007/2008 och har på Viaskolan genomfört äventyrsprojekt, sagoäventyr och kamratövningar med olika klasser. Smartkids och kamratbanorna har han gjort på utbildningen. Kamratbanorna gjordes med elever från Luleå och Smartkids gjorde kurseleverna på utbildningen. Viaskolan är en f-9-skola med 500 elever som ligger centralt i Nynäshamn.

Äventyrspedagogik – en kort presentation

 

Helhetsperspektiv

Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv där kunskap i olika ämnen integreras med skolans hälsoarbete på ett engagerande sätt. Det handlar alltså inte om aktiviteter frikopplade från ett sammanhang.

 

Lärande och hälsa
Lärande och hälsa är två centrala begrepp i äventyrspedagogiken.
Metoderna är utformade så att de flesta av skolans ämnen och
kunskapsområden kan integreras.
Flera av aktiviteterna passar utmärkt som daglig fysisk aktivitet i
skolan. 
  
 
 
Metoderna är utformade så att eleven kan lära mer om sig själv – hur        
hon fungerar i relation till sin grupp – men också lite om hur grupper i
allmänhet fungerar. 
Att stärka gruppen och kamratrelationerna är ett signum för
äventyrspedagogiken. Många av metoderna passar utmärkt i skolans
mobbingförebyggande arbete

Syftet med äventyrspedagogik är att …

erbjuda spännande sätt att undervisa, som skapar 
motivation och engagemang både hos elever och lärare
erbjuda variation i undervisningen
arbeta ämnesövergripande
ta till vara elevernas olika lärstilar
utveckla den personliga kompetensen i att kunna
samarbeta och fungera bra i sin grupp
utveckla samspel och positiva relationer i gruppen,
lyfta fram utemiljöns betydelse som arena för lärande
skapa en mer positiv bild av skolan som en plats där man
både kan göra spännande saker och samtidigt lära sig

 

Pedagogisk plattform
Äventyrspedagogiken baseras på gedigen praktisk erfarenhet av mångårigt arbete med barn och ungdomar i skolan, pedagogisk forskning och den senaste hjärnforskningen.
Effektivare inlärning
Spännande upplevelser främjar lärandet
Spännande miljöer främjar lärandet
Vi lär oss bättre tillsammans
Vi lär oss på olika sätt
Vi lär oss med hela kroppen
Lärande och känslor hör ihop
Fantasin är ett kraftfull inlärningsredskap
Källa: Sven-Gunnar Furmark
 
Utdrag ur ”Samarbetsinlärning av Sahlberg / Leppilampi”
Sahlberg / Leppilampi skriver att samarbetsinlärning fostrar till att ta ansvar för andra samtidigt som den egna inlärningsprocessen framskrider. Inlärning genom samverkan förutsätter alltså att alla genom sitt eget aktiva deltagande hjälper andra att nå bästa möjliga resultat.
 
Pusselmetoden hur organiserar man klassen.
Klassen delas in i basgrupper med 3-4 elever i varje grupp. Gruppmedlemmarna numreras. Faktatexten delas också in och numreras och kopieras i lika många uppsättningar som antalet grupper. Varje gruppmedlem får den faktadel som har samma nummer som gruppmedlemmen.
 
 
Vinkingaäventyret
Vinkingaäventyret är skrivet för åk 4 Viaskolan i Nynäshamn. Som förberedelse skickades det hem ett brev till föräldrarna där jag beskrev lite om vad Äventyrspedagogik går ut på. (bilaga 1) Klassen fick ett mail från Lars Amréus, överintendent och museichef för Historiska museet där han ber om hjälp med att stoppa en viking som tagit barn till trälar. I mailet beskriver han förutsättningarna att klara uppdraget. (bilaga 2) Eleverna måste innan dom kan hjälpa till, skaffa så mycket kunskaper om vikingatiden som det bara går. 
 Exempel på vad eleverna skulle träna på:
Fakta om Vikingatiden
Samarbete 
Kartkunskap
Smyga och ta skydd 
Runstensundersökning 
Skriva vikingasagor/teatrar
Välja ut ett specialområde om vikingatiden och lära ut till de andra grupperna
Göra en vikingaby i bilden
 
 
Sagoäventyr/sagostig
 
Sagoäventyret kan ses som en förenklad modell av det ämnesintegrerade projektet. Det är anpassat till barn i åldrarna 5-10 år. Fantasi, motorik, känsla, intellekt och social förmåga tas i bruk och tränas.  Sagoäventyret bygger på en saga som leder till ett uppdrag som barnen ska klara av. Uppdraget sker i Sagornas skogEfter äventyret får barnen ge uttryck för sina upplevelser och känslor genom att berätta, måla och dramatisera. Man bearbetar också olika begrepp som har anknytning till det barnen upplevt.  På följande sidor finns varningsmärke, ledarmärke och busismärke. Kopiera upp rätt antal. På sista sidan i filen "Viatrollet" finns en lista på rekvisita.

Börja med att läsa hela berättelsen i filen "Viatrollet" 

 
 
Kamratövningar
Kamratövningar är en metod för att träna samarbete och utveckla samspel och kamratrelationer i gruppen. Metoden ska ses som en del i skolans långsiktiga arbete med
att utveckla elevernas sociala färdigheter. Grupperna får uppgifter att lösa. Gruppmedlemmarna
diskuterar, kommer överens och använder sin kreativitet och
sina olika förmågor till att lösa uppgifterna. Uppgifterna är mer eller mindre fysiska. Många av
övningarna passar perfekt till daglig fysisk aktivitet. Lämplig ålder är från ca 8 år till vuxna, men en del av de enklare övningarna kan anpassas ända ner till 5-åringar. Man arbetar med flera små grupper (5-6 personer) samtidigt. Det krävs ingen eller mycket lite material. Övningarna kan göras ute under alla årstider, även i snö. I värsta fall går övningarna även att genomföras inomhus.
 
 
 
Smartkids
Kunskapstest som skapar motivation. Smart Kids kan enklast beskrivas som ett annorlunda och spännande kunskapstest som upplevs som mycket roligt av eleverna. Eleverna får i uppgift att lära sig faktakunskap inom ett område. Om det exempelvis är vilda djur i Sverige, ska eleverna lära sig fakta om ett visst antal djur. Kunskapstestet sker sedan i skolområdet eller närområdet, genom att eleverna i små grupper, med hjälp av en enkel karta hittar ledtrådar till det hemliga djuret. Ledtrådarna kan bara lösas om man kan fakta om djuren. Man kan arbeta med varierande kunskapsområden i olika ämnen och man kan alltid integrera ett språk genom att skriva ledtrådarna på det aktuella språket. Då Smartkids är ett inköpt material vill jag inte lämna ut koder mm, vill du inte hitta på egna kontakta: Sven-Gunnar Furmark på Luleås Tekniska Universitet Sven-Gunnar.Furmark@ltu.se
 
 
Äventyrsprojekt.
 
Kamratbanor/Mångkampsbanor
 
Kamratbanan är en metod för att träna samarbete och utveckla samspel och kamratrelationer i gruppen
Det finns flera olika varianter av kamratbanor  som enkelt kan anpassas till olika åldersgrupper. Kamratbanan användes som ett redskap i arbetet med att utveckla sociala färdigheter och relationer, men också i syfte att ge eleverna grundläggande kunskaper om sin egen roll i gruppen och hur grupper i allmänhet fungerar.
Kamratbanan består av ett antal stationer . Vid varje station ska gruppen lösa en uppgift som kräver olika förmågor, kreativitet och samarbete för att kunna klaras av. Lämplig ålder är från ca 8 år till vuxna. Man arbetar med flera små grupper (5-6 personer) samtidigt.
 
I häftet finns förslag på 16 olika övningar kring kamratbanor.
 
I höftet finns förslag på 14 olika övningar kring mångkampsbanor.
 
I häftet Tigerporten finns

2011-11-24 08:43:22