Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011

Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011

 

SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet. De har varit intresserade av hur det går till när en folkhälsoinsats, baserad på forskningsresultat, genomförs i en kommun. SPRING har ingått som en del i ett större internationellt projekt som kallas Kidscape. Åtgärderna som genomförts har präglats av en demokratisk process vilket innebär att personalen på skolor och förskolor och elever har varit delaktiga i olika utsträckning. Åtgärderna har till stor del bestått av annektering av intilliggande mark, plantering av växter och tillverkning av olika installationer. Gemensamt för åtgärderna har varit att de ska stimulera till ökad fysisk aktivitetet och ge mer skugga på utsatta ställen. Måluppfyllelsen får anses som god i projektet. Ytan med vegetation har ökad men segmenterande staket finns fortfarande kvar. Den fria himmelsytan har ökat tack vare annekteringarna som gjorts, men det förutsätter också att barnens lek också flyttats dit. Det finns exempel på att SPRING beaktas redan nu i planarbetet inom Nynäshamns kommun. Projektet har gett flera lärdomar utifrån processen och resultatet. Det har bland annat varit stora förväntningar som inte infriats, kommunikationsproblem, tröghet i arbetet och bristande information. Framgångarna i projektet har bland annat varit annekteringen av mark som har varit kostnadseffektiv och som möjliggjorts av att projektet varit förvaltningsövergripande. I de fall mark inte kunnat annekteras, vilket oftast är fallet, har planteringar varit den viktigaste åtgärden för att öka ytorna med skugga. Observera att denna åtgärd automatiskt också ger ökad fysisk aktivitet vilket SCAMPER-studien visat. Kunskapen om gårdarnas betydelse för barn hälsa har ökat, till stor del på grund av samarbetet med Karolinska institutet Projektet fick en bra start tack vare flera engagerade aktörer. Mot slutet av projekttiden, och fortsättningsvis efter projektets slut, inleddes implementeringen i ordinarie verksamhet. Arbetet sker på flera fronter och kan sammanfattas i tre ord; skyddsrond, databas och utbildning.

Ladda hem SPRING dokumentationen 2008-2011 

Vill du läs mer om varje skola/förskola klicka på länken så kommer du till SPRINGS hemsida.

www.nynashamnsnaturskola.se/spring

 

 Gräset är grönare på andra sidan staketet.

Sju förskolor och fyra grundskolor i Nynäshamns kommun har deltagit i ett kommunalt folkhälsoprojektprojekt kallat SPRING under ledning av Nynäshamns Naturskola. Lärarna på naturskolan har länge engagerat sig i kommunens skol- och förskolegårdar, och lyft fram dem som viktiga platser för lek och som arenor för målinriktad pedagogisk verksamhet.

Kännetecknande för naturskolans arbetssätt är samverkan och enkla lösningar. Samverkan eftersträvas mellan barn, pedagogisk personal, föräldrar och olika kommunala aktörer. Med en inriktning mot enkla lösningar skapas handlingsutrymme även när budgeten är begränsad.

Ladda hem hela recensionen av Anna Lenninger  

 

2012-10-23 20:38:45