Teknik och hållbar framtid för åk 6 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Teknik och hållbar framtid för åk 6
solenergi och enkla maskiner

Angående lunch på Naturskolan

Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

______________________________________________________________

 
Praktisk information i korthet
Plats: Nynäshamns Naturskola, Sjöudden, Ösmo
Tid: 09.00-13.30
Fika: Eleverna tar med sig fika till förmiddagen.
Lunch: Beställ från din skolas kök senast två veckor innan naturskoledagen.
Kläder: Efter väderlek och inga finkläder. Utomhusvistelse ca 3,5 timmar.
Telefon till Naturskolan: 08 520 7 3565, 520 7 3709, 520 7 3708
 
 
  
 
 
Sång
En sång som belyser centralt innehåll i Teknik för årskurs 1-6. Fri att använda och utmärkt att starta tekniklektioner med. Låten finns även i lärarhandledningen Teknik i kubik.
www.pedagogikmedmusik.se har laddat upp musikvideon Teknikbiten. 
 

Syfte

Kunskaper vi vill att eleverna ska ha efter temat: -
  • Att förstå att nästan all energi kommer från solen (sol, vind, vatten, biobränslen, bergvärme som är soluppvärmt grundvatten, kol, olja, naturgas). Energi som inte kommer från solen är den geotermiska energin som bidrog till 0,3 % av världens elproduktion 2007 men som inte funkar i Sverige då det skulle krävas borrhål på 1-2 km. Kärnenergi kommer inte heller från solen utan utvinns ur mineral (uran).  
  • Att känna till de enkla maskinerna och vitsen med dem. Mekanikens gyllene regel ”man vinner i kraft det man förlorar iväg”. Kopplingen till energi är att det går åt mindre energi när det krävs mindre kraft.
  • Att energi kan varken kan skapas eller förintas, den kan bara omvandlas (termodynamikens första huvudsats). En maskin som bryter mot denna naturlag kallas evighetsmaskin (perpetuum mobile) och finns inte. Slutligen strålar energin ut som värme i rymden.
  • Att få ökad förståelse för att förnyelsebara energikällor krävs för att förhindra växthusgasen koldioxid att hamna i atmosfären (andra växthusgaser är vattenånga, metan, dikväveoxid) och förstå skillnaden mellan att elda förnyelsebart bränsle med fossilt bränsle. (men samtidigt förstå att det är bättre att inte elda alls och låta kolet vara bundet i växterna/träden).
  • Att teknik är människans sätt att tillfredsställa sina behov med hjälp av tillverkade föremål och att vi kan välja och utveckla den teknik som bidrar till en hållbar framtid inom planetens gränser. - Att den miljövänligaste energin är den som inte används alls
Förarbete
För att eleverna ska få ut så mycket av dagen som möjligt behöver de vara förberedda.
Beroende av vad eleverna gjort tidigare i skolan kommer klasserna att förbereda på olika
sätt. Eftersom temat berör flera ämnen: NO, teknik, matematik, samhällskunskap, historia
och hållbar utveckling passar det bra med samarbete mellan klasslärare (livsstilsfrågor,
samhällsutveckling, historia, matematik), NO-lärare (energi, fotosyntes, förbränning) och
tekniklärare (fossilfri teknik, enkla maskiner). Då ökar möjligheten för ett lärorikt för- och
efterarbete med eleverna.
 
Begrepp som eleverna bör känna till innan denna dag i prioriteringsordning:
1. Energi
2. Energiomvandling (solenergi, kemisk energi, rörelseenergi, lägesenergi, värme)
3. Fossilt bränsle (icke förnyelsebart bränsle)
4. Förnyelsebar energi
5. Solcell (eleverna bygger solcellsbilar av LEGO under naturskoledagen). Eftersom klassens
lärare kommer att vara med gruppen som bygger solcellsbil bifogas ritningen här för
kännedom.
6. Enkla maskiner (dessa kommer att presenteras under naturskoledagen och aktiviteter
kommer att göras där de får prova de olika enkla maskinerna).
Begreppen 1-5 finns med i läshänvisningarna nedan.
Bränslen
Förnyelsebara bränslen: ved, pellets av skörderester, växtoljor t.ex. raps,
etanol, biogas (t.ex. rötgas från slam, gas från rötning av matavfall).
Fossila bränslen: Olja, kol (brun och svart), torv, naturgas.
Vad är energi?
Energi är en egenskap med vilken ett föremål kan utföra ett arbete.
Det innebär att föremålet kan med en kraft påverka ett annat föremål
att förflytta sig i kraftens riktning.
Det mekaniska alfabetet
1729 beskrev en elev till Polhem, Carl Johan Cronstedt, nyttan av en samling som
beskriver det mekaniska alfabetet:
"Så nödigt som det är för en boksijnt, att
kunna prompt hafwa i minnet alla ord som
fordras till en menings och skrifts
komponerande, äfwen så nödigt är det för
en Mechanicus att hafwa alla simpla
rörelser bekant och prompt i minnet…"
 
Att läsa i för- och efterarbetet
Coola ner jorden
Följande sidor är ett utdrag ur häftet Coola ner jorden. Häftet har några år på
nacken men är väldigt bra när det gäller allmänna fakta om energi. Vi har valt ut
dessa sidor som passar bra i förarbetet:
Sid 24 om energi.
Sid 25 om energiformer.
Sid 26 om förnyelsebara och icke
förnyelsebara energikällor.
Sid 33 om energiomvandlingar.
Sid 36 om energikällornas energikedjor.
Sid 38-41 energikort som kopieringsunderlag.
Sid 53 om stearinljuset.
Sid 55 om vattenkraft.
Sid 57 om vindkraft.
Sid 59 om kol, olja och
bensin.
Sid 61 om rapsolja.
Sid 67 om ved.
Kopieringsunderlaget (energikorten) är tänkt att användas av eleverna för att göra energikedjor som
de kan reflektera och diskutera kring med syfte att förstå att energi aldrig kan förstöras, bara
omvandlas. Sidan som handlar om stearinljuset blir en repetition av det vi pratade om i åk 5 under
tema elden.
Här kan du ladda ner hela häftet Coola ner jorden som PDF.
 
Energi på hållbar väg
Ett annat häfte som också finns på nätet är WWF:s Energi på hållbar väg är yngre men har ett
liknande innehåll. Faktaavsnitten är delvis bättre eftersom de är statistiskt uppdaterade. Bashäftet
finns att ladda ner här i delar eller som helhet.
Sidor som är lämpliga i för- eller efterarbetet är:
 
Förarbete
Sid 11-12 om WWF:s syn på icke förnybar och förnybar energi.
Sid 13-16 om energiteori.
Sid 22-23 om energi och livet.
Sid 30-36 om växthuseffekten.
Sid 38-45 om samhällets energikällor.
 
Efterarbete
Sid 26 om gubben i lådan – effekten
Sid 27 om knäckebrödet
Till detta bifogar vi ett häfte (urklipp från nyhetsbrev) med exempel på ny spännande teknik för en
fossilfri framtid med syfte att ge eleverna en tro på framtiden och få dem att se möjligheterna med
teknikutveckling som en del av lösningen på klimatkrisen.
 
Produktundersökning
Med en produktundersökning kan eleverna arbeta med alla förmågor inom ämnet teknik. I åk 6 när eleverna har tema: Teknik och hållbar framtid är framförallt förmågan att ”värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö” det som ligger i fokus.
Lgr 11, ämnet teknik, syfte (sidan 104)
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Här kan ni ladda hem ett produktundersökningsprotokoll som går att använda på vanliga tekniska föremål som finns i elevernas vardag. 
 
Välkomna
 

2022-03-09 15:29:59