Naturen som klassrum 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Naturen som klassrum

Naturen som klassrum

Vi arbetar för mer undervisning ute

Läromedlet Naturen som klassrum består av ett antal utomhuspedagogiska aktiviteter som ska ses som exempel på vad man som pedagog kan göra med sina elever utomhus för att stärka och utveckla lärandet inom olika ämnen. Aktiviteterna har genomförts med elever på många naturskolor runt om i landet och de flesta har presenterats i bokserien Att lära in ute. I samband med projekten Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan har pedagoger på en mängd olika skolor i Sverige fått prova på och reflektera över dessa aktiviteter. Skogen som klassrum är en utbildning som genomförts i samarbete mellan

Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen och har närmiljö, språk, matematik och biologisk mångfald i fokus. Mer friluftsliv i skolan är en utbildning som drivits i samarbete mellan Naturskyddföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna där fokus har legat på friluftsliv kopplat till bland annat ämnet Idrott och hälsa, ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Inom Skogen som klassrum har över 6000 pedagoger i över 80 kommuner fortbildats fram till och med 2015. Inom Mer friluftsliv i skolan har nära 1000 pedagoger från över 120 kommuner fortbildats. Resultatet har varit mycket positivt, med entusiastiska och nöjda deltagare. Läromedlet Naturen som klassrum är ett smakprov på vad dessa pedagoger har fått uppleva och praktisera. De genomförda fortbildningarna har inneburit att fler än 140 000 elever har fått ökade möjligheter att komma ut i skogen under skoltid. Läs mer här om utvärderingen av Skogen som klassrum

Vad är Naturen som klassrum?

Läromedlet Naturen som klassrum syftar till att inspirera och öka kunskapen hos pedagoger om möjligheterna och fördelarna med att förlägga lämpliga pedagogiska aktiviteter utomhus och låta dessa ge näring åt inomhusundervisningen. Detta för att ge eleverna ökad möjlighet att uppnå målen inom Lgr 11 och för att på ett naturligt sätt integrera den fysiska aktiviteten inom ramen för skoldagen. Det ger också eleverna tillfälle att få de nödvändiga upplevelser och den kontakt med naturen som krävs för ekologisk förståelse, respekt och omsorg om vår gemensamma miljö. Skolan ger möjlighet för alla barn att få komma ut i naturen oavsett sociokulturell bakgrund. Läromedlet utgår från Lgr 11 och innehåller olika aktiviteter som är kopplade till flera av skolans ämnen, i första hand svenska, engelska, matematik, de naturorienterande ämnenaoch idrott och hälsa. Hållbar utveckling, skog och biologisk mångfald är exempel på annat som aktiviteterna knyter an till. Att organisera och genomföra utomhuspedagogiska tillfällen kräver en viss vana hos både pedagoger och elever. Det krävs också viss praktisk kunskap och medvetenhet om friluftssäkerhet. Elden är betydelsefull i många av aktiviteterna och i friluftsliv i allmänhet, både som resurs i lärandet och för att skapa samhörighet och stämning. Vid de flesta aktiviteterna är samarbete nödvändigt och kan vara ett sätt att öka elevernas sociala kompetens eller att bryta invanda roller.

 Naturen som klassrum   

2016-08-30 05:40:34