Miljö och hälsoarbete i skolan 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Miljö och hälsoarbete i skolan

Miljö och hälsoarbete i skolan

Ekokommun Nynäshamns lokala Agenda 21 ingår att varje kommunal förvaltning och bolag ska göra en miljö- och hälsoplan.

 

Syftet med detta är att bryta ner de övergripande målen i Agenda 21 till konkreta mål för den egna verksamheten. För att kunna göra en miljörevision av verksamheten, det vill säga granska och förändra verksamheten, krävs att målen så långt som möjligt är mätbara. Därför skall miljö- och hälsomålen följas upp med så kallade nyckeltal. En förutsättning för att nyckeltalen skall bli användbara är att förvaltningarna i december varje år lämnar in en miljöredovisning (se bilaga). I ovan nämnda miljö- och hälsoplan skall det också ingå en plan för miljöutbildning av anställda och politiker vilken infogas i respektive verksamhets utbildningsplan. För att underlätta det fortsatta miljö- och hälsoarbetet skall också en checklista tas fram för alla verksamheter (Mål och budget, Ekokommun Nynäshamn). "Checklista för miljöarbete i skolan" är en sådan checklista. Skolans arbete med denna checklista ger en bild av hur långt man nått i miljöarbetet och var det krävs förbättringar. Checklistan skall alltså ses som ett hjälpmedel i detta arbete.

Klicka på nedanstående länk för en fullständig checklista.

 Ladda hem checklista

 

För att bli miljödiplomerad måste bland annat en allergirond göras
(se sid 14). Nedan finns allergironden som PDF-fil.

 Ladda hem allergirond för skolan 

 
Här finns elevernas checklista. Den innehåller tips på hur eleverna kan vara delaktiga i arbetet.

2008-02-02 21:19:28