Att lära in de globala målen ute 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

HÅLLBAR UTVECKLING

Att lära in de globala målen ute
Handledning

Att lära in de globala målen ute

 

Ladda ner handledningen (14 mb)

Handledningen utgår från de 17 globala hållbarhetsmålen och under varje mål återfinns syften till övningar ur Att lära in ute-serien som bäst relaterar till innehållet i det aktuella målet. Men flera delmål finns angivna vid varje övning eftersom innehållet ibland spänner över flera globala mål. Syftet med handledningen är att du som pedagog ska hitta ett sätt att undervisa om de olika globala målen genom platsbaserade övningar.

För att Sverige ska lyckas med sina högt satta mål om att vara ledande i arbetet med de globala målen så behöver hela samhället involveras, både nationellt och lokalt. Skolan har en extra viktig roll eftersom den når alla barn och unga. Skolan har ännu inte något formellt uppdrag att arbeta med de globala målen, men de handlar om framtidsfrågor som kommer att vara relevanta både före och efter målåret 2030. Dessutom kan de globala målen kopplas till läroplanen och redan beslutade dokument om exempelvis hur kommunen ska delta i arbetet med de nationella miljömålen. Många av aktiviteterna inom ramen för miljömålen går hand i hand med de globala målen.

Det finns hjälp för att skolan ska kunna lyckas med sin delaktighet i arbetet med de globala målen. Det finns flera organisationer som på sina hemsidor presenterar övningar för skolan som utgår från de globala målen. Det är bra att många aktörer är engagerade och att utbudet av övningar visar en mångfald av arbetssätt och metoder. Naturskoleföreningen, som organiserar landets nära hundra naturskolor, har sedan 2005 givit ut utomhuspedagogiska metodböcker i serien Att lära in ute. De som har bidragit med sin samlade erfarenhet är pedagoger som arbetar eller har arbetat på naturskola och har mångårig erfarenhet av att undervisa med platsen som utgångspunkt. Böckerna i Att lära in ute-serien är indelade i olika ämnen och hållbarhetsfrågorna är inte alltid i fokus utan berör snarare ett skolämne och kopplingar till läroplanen. Därför vill vi författare komplettera Att lära in ute-serien med en handledning till hur böckerna kan användas för att bidra, inte bara till läroplanens mål, utan också till lärande och aktiviteter utifrån de globala målen. Alla övningar bygger på platsbaserat lärande. Forskningsöversikten Klassrum med himlen som tak visar att undervisning utanför klassrummet ofta höjer motivationen hos eleverna och kan öka deras nyfikenhet på och förståelse för komplexa samband som de globala målen berör. I handledningen finns inte hela övningarna från Att lära in ute-böckerna utan enbart övningarnas syften. Handledningen ska därmed ses som en inspiration till platsbaserat lärande kopplat till de globala målen och behöver kompletteras med de fysiska böckerna för att övningarna ska kunna genomföras.

Mål 4 och mål 17 utgör en grund för själva idén med handledningen - att stärka elevers kunskaper och handlingskompetens. Under dessa mål finns inga övningar presenterade men vi anser ändå att målen berörs mer eller mindre genom alla övningar.

2020-10-06 13:44:33