Naturskolans mål för verksamheten 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

OM NYNÄSHAMN NATURSKOLA

Naturskolans mål för verksamheten

Naturskolan

 

Övergripande mål

Naturskolan skall verka för och bidra till att Barn- och utbildningsförvaltningen tar sin del av ansvaret i Nynäshamns kommuns strävanden mot en hållbar utveckling. Naturskolan skall vara en utomhuspedagogisk resurs inom de naturvetenskapliga ämnena men också inom matematik, teknik och språk inom skola och förskola. Naturskolan ska inom Barn- och utbildningsförvaltningen som helhet stödja, stimulera och utveckla lärandet för hållbar utveckling.

 

Förhållningssätt och värdegrund

Baserat på värdegrund för Nynäshamns kommuns organisation där värdegrundsorden; öppen, engagerad, modig och respektfull utgör grunden.

 

Nynäshamns Naturskola är alltid öppen för nya idéer och tankar. Det gäller både i stort och i smått. Det kan vara den 6-åriga eleven som under utvärderingen efter naturskoledagen anser att vi borde ha gjort naturuppdragen lite svårare, eleven i 9:an som tycker att vi borde ha ryggsäckar i stället för axelremsväskor till utrustningen eller läraren som tycker att vi borde skapa ett nytt tema för årskurs 4. Det kan också vara en reviderad läroplan, Boverkets nya allmänna råd om friytor eller FN:s klimatpanel som presenterar nya forskningsresultat. Nynäshamns Naturskola är också alltid öppen för nya pedagogiska tankar, till exempel i kontakt med andra naturskolor i och utanför Sverige. Vi är alltid öppna för att dela med oss av våra erfarenheter till barn, elever, pedagoger, olika kommunala förvaltningar, nationella nätverk och internationella nätverk. Nynäshamns Naturskola sprider prestigelöst goda idéer för att sätta barnen i främsta rummet och för att främja lärande för hållbar utveckling i hela Nynäshamns kommun.

Utifrån Naturskolans ekonomiska förutsättningar och de styrdokument vi utgår från, arbetar vi engagerat och oförtröttligt med att utveckla verksamheten utifrån de som använder oss som resurs. Genom dagliga utvärderingar med både barn, elever och pedagoger men även, med några års mellanrum, omfattande utvärderingar med pedagoger säkrar vi kvaliteten på verksamheten.

Nynäshamns Naturskola har modet att ofta prova nya grepp, nya projekt och nya samarbetsformer vilket ibland leder till misslyckanden (resultat) som innebär nya erfarenheter och insikter om vår verksamhet och vår kompetens. Dessa erfarenheter ligger till grund för en framgångsrik verksamhet i framtiden. En av de viktigaste pedagogiska idéerna inom Naturskolans verksamhet är att barn, elever och pedagoger ska tillåtas och våga pröva nya utmaningar genom att använda hela kroppen och alla sinnen utomhus. I det ingår misslyckandet som ett naturligt steg i lärandet. Vi kallar det dock aldrig misslyckande, vi kallar det resultat. Utifrån resultatet dras en slutsats varefter ett nytt försök görs.

Nynäshamns Naturskolas verksamhet präglas av lojalitet och respekt för barn, elever, pedagoger och de kommunala förvaltningarna i stort. Det innebär att vi fullföljer våra avtalade åtaganden och att vi alltid är kontaktbara via de kommunikationssystem som finns i den kommunala verksamheten. Vi anpassar vår verksamhet efter de människor vi möter. Att utgå från barns, elevers och pedagogers kunskaper är en grundförutsättning för Naturskolans verksamhet där bland annat skillnader i ålder kräver detta. Genom att, under trivsamma förhållanden, skapa lärandesituationer lägger vi grunden för ett lustfyllt lärande utomhus.


Naturskoledagar (för barn- och elevgrupper)

Mål att sträva efter:

 • Att vara en optimalt utnyttjad resurs i skolans och förskolans arbete med det centrala innehållet i Lgr 11 och strävansmålen i Lpfö 98 (rev 2010) inom naturvetenskap, matematik, språk och teknik samt hållbar utveckling.
 • Att alla elever inom kommunen har en Naturskoledag per läsår.
 • Att genom elevernas förberedande arbete innan, och uppföljande arbete efter en dag med Naturskolan, fördjupa kunskapen om det aktuella ämnet.
 • Att genom ett undersökande arbetssätt ute skapa en positiv känsla för naturen och öka förståelsen för ekologiska samband i naturen hos barn och elever.
 • Att stimulera barn och elever att röra sig i naturen som ett led i att öka den fysiska aktiviteten för förbättrad hälsa och motorik.
 • Att stimulera barns och elevers nyfikenhet på ny kunskap och visa vägen mot nya forskningsområden.
 • Att visa alternativa och kompletterande arbetsmetoder och stimulera skolor och förskolor att bedriva regelbunden utomhuspedagogik i närmiljön.
 • Att genom produktion av läromedel för skol- och förskolepersonal öka kunskapen om naturen och visa hur man kan arbeta på ett ämnesövergripande sätt.
 • Att med hjälp en pedagogisk helhetssyn på verksamheten stimulera barn, elever, förskole- och skolpersonal i arbetet mot en hållbar utveckling i ekokommun Nynäshamn.
 • Att genom permanent terrarieutställning öka förståelsen för olika djurs ekologiska krav, stimulera skolor och förskolor att arbeta med odling av djur som ett moment inom naturkunskapen samt att visa arbetssätt för empatisk träning.

 

Fortbildningsverksamheten

Mål att sträva efter:

 • Att öka kunskapen hos pedagogerna inom kommunen om hur undervisning kan bedrivas utomhus inom alla ämnen och i synnerhet inom naturvetenskap, matematik, teknik, svenska och engelska.
 • Att stimulera lärare att arbeta på ett ämnesövergripande sätt.
 • Att genom ökad kunskap om naturen öka tryggheten hos skol- och förskolepersonal för att på så sätt stimulera till ett undersökande arbetssätt förlagd utomhus.
 • Att verka för att begreppet hållbar utveckling levandegörs i den pedagogiska verksamheten inom förskola och skola.
 • Att genom ökad kunskap om utomhuspedagogiska metoder hos lärare bidra till att den fysiska aktiviteten inom ramen för skoldagen ökar.
 • Att genom bland annat studiebesök från andra kommuner sprida den utomhuspedagogiska idén och medverka till att fler naturskolor startas i Sverige.

 

Lärande för hållbar utveckling

Mål att sträva efter:

 • Att genom förvaltningsövergripande projekt och kampanjer främja lärandet för hållbar utveckling hos pedagoger, elever och invånare i Nynäshamns kommun.
 • Att via nätverk inom skola och förskola sprida goda exempel, idéer, kunskap och fortbildningsmaterial och på så vis stimulera lärandet för hållbar utveckling.
 • Att genom fortbildning öka insatserna för en hållbar utveckling t.ex. genom det förenklade miljöledningssystemet Grön Flagg.
 • Att vara en resurs i Barn – och utbildningsförvaltningens arbete med kommunens lokala miljömål.

 

IT-verksamheten

Mål att sträva efter

 • Att stimulera bruket av digitala fotografier, som en del av lärandet utomhus, genom att vid varje Naturskolebesök låna ut en kamera till pedagogen för dokumentation av dagen.
 • Att genom en attraktiv hemsida beskriva Nynäshamns Naturskolas verksamhet och vara en länk in till Nynäshamns kommun.
 • Att genom publicering av bilder i fotoalbum på hemsidan locka barn och elever att reflektera över naturskoledagens lärupplevelser tillsammans med föräldrarna.

 

Gårdsutveckling

Mål att sträva efter

 • Att genom förvaltningsövergripande samarbete, med stöd av aktuell forskning om utemiljöns inverkan på barns hälsa, driva det konkreta arbetet med utveckling av skolor och förskolors gårdar framåt.
 • Att genom fortbildning öka medvetenheten hos skolor och förskolors personal om utemiljöns betydelse för fysisk aktivitet, motorik, hälsa och lärande. 
 • Att genom förvaltningsövergripande samarbete lyfta utomhusmiljön som en lärandemiljö likvärdig innemiljön ur förvaltnings- och projekteringssynpunkt.

 

Nationellt och internationellt arbete

Mål att sträva efter

 • Att genom försäljning av kurser, med egna läromedel som kurslitteratur, utanför Nynäshamns kommun hålla Naturskolans budget i balans.
 • Att sprida de utomhuspedagogiska metoderna i Sverige och utomlands i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
 • Att utveckla Nynäshamns Naturskolas verksamhet med inspiration från naturskolor och utomhuspedagoger från olika delar av Sverige och utomlands.

 

Uppföljning av Naturskolans verksamhet

 • Varje år skrivs en verksamhetsberättelse.
 • Utvärdering av naturskoledagarna görs vid varje tillfälle muntligt med barn och elever och skriftlig utvärdering görs av medföljande pedagog.
 • Utvärdering av hela Naturskolans verksamhet görs vart femte år med hjälp av enkäter och sammanställs därefter.
 • Nyckeltal för den årliga verksamheten är bland annat:

o   antal skolklasser eller elever som har haft en naturskoledag

o   antal kursdagar för lärare och förskolepersonal

o   antal övriga kursdagar

o   antal nätverksträffar

o   antal Grön Flagg-certifierade skolor och förskolor

o   antal informations- och stödjandeträffar

o   producerat skriftligt material  

Idégrund

Nynäshamns Naturskola skall genom den utomhuspedagogiska verksamheten erbjuda upplevelser och upptäckter och därmed verka för att öka den positiva naturkänslan hos barn, elever, lärare, förskolepersonal, tjänstemän och politiker i Nynäshamns kommun. En positiv känsla för naturen är grunden för att varje individ ska kunna förstå, värna om och ansvara för vår gemensamma miljö. Naturskolan skall verka för att den påföljande insikten byggs på med kunskaper om människans roll i ekosystemen och i kretsloppen. Genom eget agerande, spridande av idéer och goda exempel skall Naturskolan medverka till att en fruktbar atmosfär skapas där en förändring mot en hållbar utveckling är möjlig.

 

Mats Wejdmark och Robert Lättman-Masch

2018-03-16 07:53:38