Hållbar konsumtion 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion

Längst ner på denna sida hittar du 8 dokument för lärande för hållbar utveckling

Den ökade konsumtionen i världen visar idag en märkbar påverkan på klimatet.  Begreppet hållbar konsumtion omnämndes första gången i samband med hållbar utveckling under Rio konferensen och i handlingsprogrammet Agenda 21 1992. Världens konsumtionsmönster hänger intimt samman med den globala naturresursförbrukningen/naturresursuttaget och den ökade ekonomiska tillväxten. Tillväxt är inte ett tillstånd, utan en pågående förändringsprocess där både människor och miljö tar skada.

Många begrepp har använts för att belysa användandet av naturresurser och energi. Metoder för att mäta nuläge och strategier för framtiden är bland annat faktor 10 respektive ekologiska fotavtryck .  Faktor 10 innebär ett långsiktigt mål för industriländerna, där naturresursuttaget bör vara en tiondel av idag. Organisationen Medveten Konsumtion arbetar mot en ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön utifrån reduce, reuse, recycle och respect. Studier av ekologiska fotavtryck ger en bild över naturresursuttaget, som gör det lättare att förstå och förändra konsumtionsmönster.Fotavtrycket är ett statistiskt mått över produktion och konsumtion.

 Ett ekologiskt fotavtryck är ett sätt att mäta resursförbrukning och avfallsproduktion för en individ eller nation. Fotavtrycken mäts i hektar (ha) över biologiskt produktiva ytor (land och hav) per individ och per år (www.mfot.be).

Fotavtrycket är i realiteten en följd av människors konsumtion. Inverkan på miljön när mat, kläder, prylar, bostäder, offentliga byggnader, infrastuktur, transportmedel med mera produceras, får effekter på skogar, hav, vattendrag, mark, luft och biologisk mångfald (växter och djur).

Att uppleva, upptäcka och förstå är grunden för lärandet. Miljöperspektivet och lärande för hållbar utveckling kräver ytterligare steg för att nå insikter och handling. I läroplanens mål framhävs elevernas ansvarstagande och möjlighet till ett personligt ställningstagande i globala miljöfrågor. Att direkt kunna påverka miljöfrågorna är en väsentlig del i skolans fostran. Då kan det lokala perspektivet vara enklare och mer greppbart.

Nedan följer ett antal sidor med olika övningar och aktiviteter. De är indelade i årskurs 1-6 och 7-9. Varje övning innehåller flera aktiviteter där den första aktiviteten har som syfte att eleverna ska uppleva, upptäcka och förstå. Den andra påföljande aktiviteten har som syfte att eleverna ska nå insikt och ges möjlighet att handla konkret utifrån denna insikt.

Inledning och samtal

Allmän Konsumtion

Shoppande

Resande

Mat

Boende

Bilder utsatta platser

Kaffeodlare

2017-01-24 22:47:03